Công ty TNHH Kiến Trúc ALA
06 Nguyễn Hiền Điều, P. An Hòa
TP. Rạch Giá, Kiên Giang
T: 07 0500 0050
E: info@kientrucala.com

Liên hệ


Phòng Giám đốc

GĐ. Ngô Xuân Lãm:

ngoxuanlam@kientrucala.com

0909 099 528

PGD. Ngô Quốc Lĩnh:

nqlinh@kientrucala.com

070 500 0050

Address

06 Nguyễn Hiền Điều, P. An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang

Phòng Thiết kế

TP. Bùi Đức Minh:

bdminh@kientrucala.com

0905 255 992

PP. Hồng Quí Phước:

hqphuoc@kientrucala.com

0919 933 332

Address

06 Nguyễn Hiền Điều, P. An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang

Phòng Thi Công

QLDA. Dương Chí Hữu:

dchuu@kientrucala.com

0973 021 093

Address

06 Nguyễn Hiền Điều, P. An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang