Liên hệ


Phòng Giám đốc

GĐ. Ngô Xuân Lãm:

[email protected]

0909 099 528

Address

06 Nguyễn Hiền Điều, P. An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang

 

 

 

Phòng Thiết kế

TP. Bùi Đức Minh:

[email protected]

0905 255 992

PP. Hồng Quí Phước:

[email protected]

0919 933 332

Address

06 Nguyễn Hiền Điều, P. An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang

Phòng Thi Công

QLDA. Dương Chí Hữu:

[email protected]

0973 021 093

Address

06 Nguyễn Hiền Điều, P. An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang